top of page

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

Davant la situació de confinament i a causa de la crisi del Coronavirus, moltes famílies s'han vist forçades a transformar moltes esferes de la seva vida. Molts dels recursos amb els quals contaven ja no són accessibles, el fet d'haver de compartir el mateix espai durant tot el dia pot comportar una reorganització de les zones de la casa, poden haver canviat les tasques i responsabilitats de membres de la família, i ha calgut reinventar-se per trobar a què dedicar moltes de les hores que abans estaven ocupades.

En aquesta situació de canvi, és vital vetllar per preservar el més essencial. Cobrir les necessitats biològiques i psicològiques més bàsiques, responent, en la mesura del possible, a les exigències del dia a dia. Viatges d'estar per casa neix com a resposta a aquesta situació. Es tracta d'un recurs obert a tota classe de famílies amb el principal objectiu d'ajudar a mantenir rutines a casa i dotar de recursos variats per ajudar als nens i nenes a passar el període de confinament.

Com viatgem?

Viatges d’estar per casa, proposa diferents aventures per acompanyar el dia a dia dels nens i nenes. Cada jornada està dividida en missions (jocs i activitats que es proposen segons el dia) i tasques (feina de l’escola o de casa que es comprometi a realitzar).

Per ajudar a elaborar i mantenir la programació del que cal fer, cada un dels viatges proposats conté un mapa, una guia del viatge i una guia d'orientacions per a les famílies:

  • El Mapa

Serveix per establir els objectius i l'horari d'aquell dia. Cada un dels mapes és diferent i està tematitzat amb relació al viatge al qual pertany. En ell, s'hi indica l'ordre de les missions, i el viatger o viatgera l'haurà de completar amb les tasques de l'escola o de casa que es proposa fer aquell dia.

  • Guia del viatge

Hi consta el seguit de missions que caldrà complir al llarg del dia. Seguint l’ordre establert al mapa, a mesura que es vagin realitzant les tasques proposades, el viatger o viatgera podrà anar-hi llegint les missions que cal que compleixi.

  • Orientacions per a les famílies

Aquest document serveix perquè els pares i mares puguin preveure que serà necessari per a aquell dia. Hi consta un petit resum del viatge i el material necessari per a les missions.

Les missions estan plantejades de formes diverses, tractant d'oferir activitats variades com treballs manuals, jocs moguts, moments reflexius... D'aquesta manera es tracta de garantir que els infants disposin de suficients recursos per cobrir el ventall d'activitat que ha de tenir un nen o nena al llarg del dia.
 

Al final de l'experiència, en completar els quatre viatges, es pot accedir al superpremi superespecial. A la pàgina que fa referència a aquest premi trobareu tres opcions per escollir, però són totalment adaptables les preferències de cada família.


Aquest material ha estat elaborat per un equip multidisciplinari de professionals del món de l'educació.

La maquetació i la il·lustració dels materials i de la pàgina web han estat extretes de flaticon.com i wix.com. S'ha citat la font original d'altres recursos emprats en cada un dels apartats on s'han usat.

bottom of page